Příspěvek je věnován tématice agenturního zaměstnávání a některým vybraným soukromoprávním aspektům souvisejících s aplikovatelností některých ustanoveních zák. č. 262/2006 S., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na právní vztah založený dohodou o dočasném přidělení agenturního zaměstnance k uživateli. Příspěvek se dotýká zejména otázky koncepce neplatnosti zmíněné dohody pro absenci podstatných náležitostí zakotvených v ust. § 308 ZPr.

Detail publikace

 • Citace

  DITTRICH, M. Agenturní zaměstnávání – prostředek ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce. In Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2013. s. 1444-1449. ISBN: 978-80-7160-365-8

 • Druh

  STAŤ VE SBORNÍKU

 • Jazyk publikace

  CZE

 • Anglický název

  Temporary employment – a means to increase employment in the labor market

 • Rok

  2013

 • Místo konání

  Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta

 • Název zdroje

  Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta

 • Autoři

  Mgr. Michal Dittrich

 • Abstrakt

  Příspěvek je věnován tématice agenturního zaměstnávání a některým vybraným soukromoprávním aspektům souvisejících s aplikovatelností některých ustanoveních zák. č. 262/2006 S., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na právní vztah založený dohodou o dočasném přidělení agenturního zaměstnance k uživateli. Příspěvek se dotýká zejména otázky koncepce neplatnosti zmíněné dohody pro absenci podstatných náležitostí zakotvených v ust. § 308 ZPr.

  The paper is devoted to the topic of agency work and some selected private aspects related to the applicability of certain prov. No. 262/2006 Coll., Labor Code, as amended, focusing on the legal relationship established by the agreement on secondment agency employees to the user. This paper concerns mainly questions the concept of invalidity of the said agreement for the absence of the essential requirements laid down in § 308 Labor Code.

CategoryPublikace