Oddlužení aneb zažeňtě spirálu exekucí

25. 8. 2017

Náročná doba žene mnohé lidi do půjček, ať spotřebitelských či podnikatelských. Jakýkoliv výpadek příjmu poté může přinést nežádané problémy v podobě zadlužení, které mnozí dlužníci bohužel řeší záplatou v podobě další zápůjčky. Neschopnost splácet tolik závazků je poté přivede do tzv. dluhové spirály. Jednou z cest, jak se z ní dostat, může být vyhledání odborníka a pokus o oddlužení.

Jste zadlužení a nevíte jak z toho ven? Můžete se pokusit oddlužit využitím institutu osobního bankrotu. Co vám to přinese? “Mezi hlavní výhody oddlužení patří nejen možnost snížení celkového dluhu až o 70 %, ale také to, že budete ze zákona ochráněni před věřiteli. To znamená, že vaše závazky budou řešeny podle insolvenčního zákona. Díky tomu nelze podat žalobu k civilnímu soudu, využít rozhodce nebo vykonat exekuci. Další výhodou oddlužení je zastavení nárůstu objemu závazků. Řeší se pouze závazky v aktuální výši a zároveň dojde ke snížení celkové úhrady až na 30 % jejich hodnoty (týká se nezajištěných věřitelů),“ řekl Mgr. Michal Dittrich, advokát se specializací na insolvenční právo.

5 LET TRVAJÍCÍ PROCES

Abyste mohli oddlužení dle legislativního rámce insolvenčního zákona využít, je třeba splnit podmínky. První podmínkou je, že budete schopni za dobu 5 let splatit minimálně 30 % ze svých dluhů. Pro věřitele to znamená, že ze svých peněz uvidí pouze část. V případě oddlužení fyzické osoby se nejčastěji přistupuje ke splátkovému kalendáři. Oddlužení je poté ukončeno soudem po pěti letech, v případě že dlužník řádně platí splátkový kalendář. Poté má možnost zažádat o osvobození od placení zbytku pohledávek. Pokud mu soud vyhoví, věřitelé se kompletního zaplacení svých pohledávek nedočkají.

Oddlužení ale není procházka růžovou zahradou, soud může totiž žádost o oddlužení odmítnout. „Aby mohl soud o Vašem oddlužení vůbec rozhodovat, je třeba zahájit tzv. insolvenční řízení. Toto řízení se zahajuje tzv. insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh musí jednak obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti, být srozumitelný a určitý, a musí k němu být připojeny zákonem i soudy požadované přílohy,“ popisuje zákonné náležitosti žádosti Mgr. Michal Dittrich.

Dalším předpokladem je, že dlužník má více věřitelů (tedy minimálně dva), dále má alespoň dva své dluhy po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen své závazky plnit, tedy se nachází v platební neschopnosti.

ZPŮSOBY ODDLUŽENÍ

Při splnění zákonných podmínek a vyhovujícím rozhodnutí soudu o možnosti zahájení oddlužení, se stanoví způsob oddlužení. Může to být splátkový kalendář, zpeněžení majetkové podstaty, nebo konkurz.

V případě, že máte dluhy z podnikání Vám soud může vyměřit zálohu na náklady insolvenčního správce. Částka se pohybuje od 3 do 50 tisíc (výši zálohy určuje soud). Zálohu musíte zaplatit do tří až sedmi dnů od vydání Usnesení.

Když vyhlásíte osobní bankrot, budou zastaveny všechny exekuce, skončí vymáhání a růst dluhů. Samozřejmostí je, že nesmíte dělat další dluhy.

Pokud přijdete o pravidelný příjem (např. z důvodu ztráty zaměstnání), musíte to neodkladně oznámit svému insolvenčnímu správci, abyste jste nespadli do konkurzu. Tím budete ohroženi, pokud během předepsaných pěti let nebudete schopni uhradit minimálně 30% všech svých nezajištěných závazků. A to už v případě neuhrazení jedné splátky po dobu delší než 30 dní. V případě konkurzu mají věřitelé nárok na uhrazení celého dluhu.

Po uplynutí doby pěti letech pravidelného splácení podáte návrh k soudu na osvobození od zbývajících dluhů. Při dodržení splátkového kalendáře vám soud vyhoví, ale následující tři roky vás bude monitorovat, zda nebudete jednat podvodně vůči věřitelům či nebudete odsouzení za úmyslný trestný čin související s oddlužením. V případě naplnění těchto skutků vám může soud nařídit zbytek dluhů splatit.

Praha 25. 8. 2017

Mgr. Michal Dittrich