Abstrakt

Příspěvek je věnován problematice právního postavení vedoucího zaměstnance v rámci procesu odvolání z vedoucí pracovní pozice a následného ukončení pracovního poměru výpovědí dle ust. § 52 písm. c) ZPr z důvodu fikce nadbytečnosti. Hlavní úvahy pak směřují k porovnání zákonného úpravy týkající se nosného tématu právního postavení vedoucího zaměstnance ve vztahu k postavení řadových zaměstnanců a k závěru, zdali ve vztahu k vedoucím zaměstnancům nedochází k nerovnému zacházení.

The Article is devoted to the issue of the legal status of a senior employee in the process of dismissal from a managerial position and subsequent termination of employment under the provisions of § 52 c) ZPr due to the fi ction of redundancy. The main considerations are aimed at comparing the legislation on the main theme of the legal status of a manager in relation to the status of ordinary employees and concluding whether there is unequal treatment in relation to manage.

Autoři

 

Mgr. Michal Dittrich – asistent na katedře pracovního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni; Lecturer at the Faculty of Law, University of West Bohemia (Labour Law Department).

 

Klíčová slova / Key words

 

vedoucí zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní právo, náhrada škody, vedoucí pracovní pozice

managerial employee, employer, labor law, compensation, managerial position

 

Detaily publikace

 • Citace

  DITTRICH, M. Vedoucí zaměstnanec a odpovědnost za škodu v případě odvolání z vedoucí pracovní pozice

 • Druh

  ÚVAHA

 • Jazyk publikace

  CZE

 • Rok

  2020

 • Místo konání

  Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta

 • Název zdroje

  Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

 • Autoři

  Mgr. Michal Dittrich

 • Abstrakt

  Příspěvek je věnován problematice právního postavení vedoucího zaměstnance v rámci procesu odvolání z vedoucí pracovní pozice a následného ukončení pracovního poměru výpovědí dle ust. § 52 písm. c) ZPr z důvodu fikce nadbytečnosti. Hlavní úvahy pak směřují k porovnání zákonného úpravy týkající se nosného tématu právního postavení vedoucího zaměstnance ve vztahu k postavení řadových zaměstnanců a k závěru, zdali ve vztahu k vedoucím zaměstnancům nedochází k nerovnému zacházení.